Dlaczego częstotliwość odświeżania przebiegów oscyloskopu jest ważna
21 czerwca 2016

Pasmo przenoszenia, częstotliwość próbkowania oraz wielkość pamięci to parametry powszechnie analizowane przez inżynierów podczas wyboru oscyloskopu cyfrowego. Częstotliwość odświeżania przebiegu jest kolejnym ważnym parametrem, który należy brać pod uwagę w trakcie takich rozważań. Szybkość z jaką oscyloskop pozyskuje przebiegi i odświeża zobrazowanie określa prawdopodobieństwo, przechwycenia zdarzeń losowych, występujących rzadko, takich jak zakłócenia impulsowe (glitch). Niniejsza nota opisując próby rejestracji zjawiska losowego (stanu metastabilnego) pokazuje jak ważna jest częstotliwość odświeżania przebiegów. Używając różnych trybów akwizycji porównujemy częstotliwości odświeżania oscyloskopów czterech różnych producentów. Oscyloskopy te są porównywalne cenowo oraz posiadają zbliżone pasmo pracy. Odpowiedź oscyloskopu na zadany sygnał może mieć znaczący wpływ na Twoją ocenę jego pracy. Sprawdzenie takie można wykonać w oparciu o stosunkowo szybki sygnał okresowy. Wystarczy po prostu obserwować ekran oscyloskopu. Jeżeli oscyloskop odświeża zobrazowanie zbyt wolno, próba taka może okazać się frustrującym doświadczeniem. Zjawisko to jest dość powszechne w wielu dzisiejszych oscyloskopach, w których przetwarzanie danych zapisanych w pamięci może spowodować zmniejszenie częstotliwości odświeżania. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli zobrazowanie na ekranie oscyloskopu odświeżane jest przynajmniej dwadzieścia razy na sekundę, wyświetlany przebieg sprawia wrażenie„żywego” a oscyloskop poprawnie odpowiada na zadany sygnał. Jednakże wpływ częstotliwości odświeżania wykracza poza kwestie związane tylko z odpowiedzią oscyloskopu. Samo wrażenie „żywego” przebiegu nie wnosi żadnych informacji na temat zdolności oscyloskopu do rejestrowania zdarzeń losowych, występujących rzadko.

Niektórzy z współczesnych producentów oscyloskopów reklamują się, że ich oscyloskopy pracują z częstotliwościami odświeżania w zakresie setek tysięcy przebiegów/sekundę. Należy jednak zauważyć, że w tym zakresie oko ludzkie nie jest w stanie wychwycić różnic w pracy oscyloskopów. Analizując jednakże błędy obwodu cyfrowego pracującego z dużymi szybkościami, częstotliwość odświeżania oscyloskopu w zakresie podanym powyżej jest parametrem krytycznym. Zwiększa ona bowiem prawdopodobieństwo zarejestrowania zdarzeń występujących rzadko. Gdyby sygnały, które obserwujesz były okresowe i zawsze powtarzalne (bez zakłóceń, nieprawidłowości), bardzo duże wartości częstotliwości odświeżania nie byłyby tak znaczące. Jeżeli jednak sygnały nie są powtarzalne – występują zakłócenia – zdarzenia losowe lub występujące rzadko mogą przyprawić cię o przysłowiowy zawrót głowy. Wyższa częstotliwość odświeżania zwiększa prawdopodobieństwo rejestracji zdarzeń ulotnych, a co za tym idzie, łagodzi „ból głowy” związany z procesem analizowania błędów.
 

Rejestrowanie krótkotrwałych zdarzeń z użyciem próbkowania w czasie rzeczywistym

Rysunek 1 przedstawia zjawisko losowe (impuls zakłócający - glitch), które pojawia się średnio raz na 50 000 cykli sygnału. Jeżeli wiedziałbyś wcześniej, że zjawisko to występuje losowo, mógłbyś w większości przypadków ustawić warunki wyzwalania oscyloskopu (wyzwalanie minimalną wartością szerokości impulsu – wyzwalanie impulsem zakłócającym), które umożliwiłyby niezawodne wychwycenie impulsu w każdym cyklu akwizycji danych. Jednakże nie mając wiedzy o występowaniu tego impulsu, mógłbyś podejmować próby testowania sygnałów w wielu punktach obwodu wykorzystując oscyloskop pracujący ze standardowymi parametrami wyzwalania – wyzwalanie zboczem narastającym lub opadającym.
Relatywnie niskie wartości częstotliwości odświeżania większości oscyloskopów powodują, że oscyloskopy te do zarejestrowania zjawisk nieokresowych (występujących rzadko) potrzebują zbierać dane przez okres czasu dłuższy niż kilka sekund. Załóżmy że planujesz zastosować typową metodę badania obwodów, w której każdy punkt pomiarowy jest analizowany przez kilka sekund. Wychwycenie zjawisk nieokresowych w każdym z węzłów wymagać będzie zastosowania oscyloskopu o bardzo dużej częstotliwości odświeżania.
Impuls zakłócający (glitch) pokazany na rysunku 1 został zarejestrowany za pomocą oscyloskopu Agilent Serii 6000. Oscyloskop ten może odświeżać przebiegi z szybkością 100 000 razy/sekundę w trybie próbkowania w czasie rzeczywistym, nawet podczas pracy z interpolacją sin(x)/x.
Przy tej częstotliwości próbkowania istnieje prawdopodobieństwo, że oscyloskop zarejestruje ten sygnał około 2 razy/sekundę. Wśród oscyloskopów dostępnych w chwili obecnej na rynku największe wartości częstotliwości odświeżania oferują oscyloskopy Agilent Serii 6000 wykorzystujące technologię MegaZoom III.
Możliwość wykrycia nieprawidłowości w pracy obwodu umożliwia dalsze diagnozowanie naszego systemu. Użycie kanałów logicznych oscyloskopu MSO (mixed signal oscilloscope) umożliwia zestawienie złożonego procesu wyzwalania w odniesieniu do wszystkich kanałów analogowych i cyfrowych. Proces ten ujawnia, że nasz system narusza czasami krytyczne wartości czasu ustalania (setup-time) i przetrzymywania (hold-time) danych. Spowodowane jest to jitter’em sygnału zegara (patrz rysunek 2).
 
  
Rysunek 1. Ramka sygnału video wyświetlana na 100-MHz oscyloskopie analogowym    Rysunek 2. Ramka sygnału video wyświetlana na starszym oscyloskopie cyfrowym (bez modulacji jasności plamki) 
 
Rysunek 3 pokazuje próbę rejestracji tego samego zjawiska wykonaną na oscyloskopie Tektronix Serii TDS3000. Oscyloskop ten pracuje w domyślnym trybie akwizycji w czasie rzeczywistym z pamięcią o pojemności 10k punktów. Ponieważ ustawienia w danym trybie pracy powodują, że oscyloskop ten odświeża z szybkością mniejszą niż 800razy/sekundę, utrzymywanie sondy w punkcie pomiarowym przez okres 10 sekund nie umożliwiło rejestracji żadnych nieprawidłowości sygnału. Z taką częstotliwością odświeżania przechwycenie krótkotrwałego impulsu zakłócającego pojawiającego się raz na 50000 cykli wymagałoby utrzymywania sondy w punkcie pomiarowym przez około 1 minutę.
Przewidując występowanie krótkotrwałego impulsu zakłócającego mógłbyś włączyć tryb pracy Fast Trigger. W tym trybie pracy zwiększenie częstotliwości odświeżania powoduje ograniczenie pamięci oscyloskopu do wartości 500 punktów. Dlatego też musisz podjąć decyzję co jest ważniejsze podczas analizy Twojego układu cyfrowego: częstotliwość próbkowania i ilość pamięci, czy częstotliwość odświeżania. Pomimo tego, iż tryb Fast Trigger dla zadanej wartości podstawy czasu (10ns/dz) oferuje częstotliwość odświeżania równą prawie 3000 przebiegów/sekundę, rejestracja krótkotrwałego impulsu zakłócającego wymagałaby utrzymywania sondy w punkcie pomiarowym przez prawie 20 sekund. Zastosowanie typowej metody badania obwodów (przemieszczanie sondy pomiędzy punktami pomiarowymi w kilkusekundowych odstępach) i dowolnego trybu akwizycji prawdopodobnie nie umożliwiłoby wychwycenia opisywanego impulsu zakłócającego.
Rysunek 4 pokazuje podobną próbę rejestracji tego samego zjawiska wykonaną na oscyloskopie Tektronix wyższej klasy Serii TDS5000. Specyfikowana wartość częstotliwości odświeżania tego oscyloskopu wynosi 100000 przebiegów/sekundę. Prawdopodobieństwo wychwycenia zakłócenia za pomocą tego oscyloskopu pracującego w domyślnym trybie akwizycji danych w czasie rzeczywistym jest jednak jeszcze mniejsze. W trybie tym oscyloskop pracuje z częstotliwością odświeżania ograniczoną do wartości 60 przebiegów/sekundę. Taka częstotliwość odświeżania umożliwia wytwarzanie „żywego” przebiegu. Jednak zarejestrowanie w tym domyślnym trybie akwizycji interesującego nas krótkotrwałego impulsu zakłócającego wymagałoby utrzymywania sondy w punkcie pomiarowym średnio przez okres prawie 14 minut.
 
Rysunek 3. Oscyloskop Tektronix Serii TDS3000 nie zarejestrował krótkotrwałego impulsu zakłócającego po czasie akwizycji równym 10 s   Rysunek 4. Oscyloskop Tektronix Serii TDS5000 nie zarejestrował krótkotrwałego impulsu zakłócającego po czasie akwizycji równym 10s w trybie próbkowania w czasie rzeczywistym

Rysunek 5 pokazuje próbę rejestracji krótkotrwałego zdarzenia wykonaną oscyloskopem LeCroy Serii WaveSurfer400 pracującym w domyślnym trybie akwizycji w czasie rzeczywistym. Ponieważ w tym trybie pracy oscyloskop oferuje odświeżanie tylko na poziomie 165przebiegów/sekundę, utrzymywanie sondy w punkcie pomiarowym przez okres dłuższy niż 10s również nie umożliwia zarejestrowania impulsu zakłócającego. Uchwycenie omawianego impulsu za pomocą tego oscyloskopu wymaga utrzymywania sondy w punkcie pomiarowym przez okres około 5min.

Używanie specjalnych trybów akwizycji

W omówionych wcześniej przykładach akwizycji danych w czasie rzeczywistym wykonywanych za pomocą czterech różnych oscyloskopów tylko jeden z nich, oscyloskop Agilent MSO6000 z technologią MegaZoomIII, zdolny był zarejestrować krótkotrwały impuls zakłócający (rysunek 1). A co z innymi specjalnymi trybami akwizycji? Jak wspomnieliśmy wcześniej, oscyloskop Tektronix Serii TDS5000 ma specyfikowaną częstotliwości odświeżania lepszą niż 100000 przebiegów/sekundę. Taka wartość częstotliwości odświeżania powinna wystarczać do zarejestrowania krótkotrwałego zjawiska (1 na 50000 cykli). Używając trybu akwizycji FastAcq oscyloskop Tektronix Serii TDS5000 może faktycznie rejestrować przebiegi z częstotliwością odświeżania przewyższającą wartość 100000 akwizycji/sekundę (patrz rysunek 6).
Jednak używając tego trybu pracy należy pamiętać o kilku ograniczeniach. Tryb FastAcq:
  • ogranicza maksymalną częstotliwość próbkowania do wartości 1,25GSa/s;
  • ogranicza ilość pamięci;
  • uniemożliwia zastosowanie funkcji matematycznych;
  • wyłącza interpolację sin(x)/x;
  • wyłącza funkcję łączenia punktów;
  • uniemożliwia stosowanie funkcji „pan” (panoramowanie) i „zoom” (rozciąg podstawy czasu).

FastAcq jest zatem trybem próbkowania w czasie ekwiwalentnym wprowadzającym wiele ograniczeń w funkcjonalności i działaniu oscyloskopu. Jeżeli wiesz kiedy go użyć, spełnia on swoje zadanie. Używając tego trybu akwizycji byliśmy w stanie bez przeszkód zarejestrować krótkotrwały impuls zakłócający. Jednak zamiast wyświetlać pełny przebieg, oscyloskop pokazywał zobrazowanie w postaci rozproszonych punktów.

 
Rysunek 5. Oscyloskop LeCroy Serii 400 nie zarejestrował krótkotrwałego impulsu zakłócającego po czasie akwizycji równym 10 s w trybie próbkowania w czasie rzeczywistym   Rysunek 6. Oscyloskop Tektronix TDS5000 pracując w trybie FastAcq rejestrował krótkotrwałe zdarzenie używając próbkowania w czasie ekwiwalentnym
 


Definiowanie przebiegów pełnych

Nie wszystkie przebiegi tworzone są w jednakowy sposób. Jak wytworzyć pełny przebieg? W trybie próbkowania w czasie rzeczywistym z interpolacją sin(x)/x, każdy proces akwizycji będzie zapewniał wytworzenie całkowitego przebiegu składającego się minimalnie z 500 do 1000 punktów. Podczas próbkowania w czasie ekwiwalentnym, wliczając w to tryb FastAcq oscyloskopów Tektronix Serii TDS5000, każdy powtarzający się cykl akwizycji wykonywany na szybszych podstawach czasu będzie umożliwiał wytworzenie niepełnego (składającego się z rozproszonych punktów) przebiegu. Przykładowo, oscyloskop Tektronix pracujący z podstawą czasu 200ps/dz w trybie FastAcq wytwarza (średnio) tylko 2,5 punktu w każdym cyklu akwizycji. Spowodowane jest to ograniczoną wartością częstotliwości próbkowania, która wynosi 1,25GSa/s. Taka ilość punktów nie wystarcza do utworzenia pełnego przebiegu. Mimo, że podczas pracy w trybie FastAqc z szybszymi podstawami czasu oscyloskop ten może osiągnąć częstotliwość odświeżania lepszą niż 100000 akwizycji/sekundę, nie wytwarza on dla tych ustawień pełnych 100000 przebiegów/sekundę. Dlatego aby porównać ilość przebiegów/sekundę osiąganych w trybie próbkowania w czasie ekwiwalentnym przez oscyloskopy różnych producentów musimy poczynić pewne założenia. Częstotliwość akwizycji na szybszych podstawach czasu będzie określana w oparciu o ilość pełnych przebiegów wytwarzanych w ciągu sekundy.
Aby nota ta zawierała obiektywne informacje dokonaliśmy pewnej normalizacji: pełny przebieg powinien składać się z co najmniej 500 punktów. Stwierdzono, że podczas pracy z podstawą czasu o wartości 10ns/dz (czyli taką, jaka była wykorzystywana do rejestrowania omawianego wcześniej impulsu zakłócającego), tryb FastAcq firmy Tektronix ma częstotliwość akwizycji równą 140000 akwizycji/sekundę. Każdy z procesów akwizycji dostarcza tylko 125 punktów, gdyż tryb ten powoduje ograniczenie częstotliwości próbkowania do wartości zaledwie 1,25GSa/s. Jeżeli posłużymy się znormalizowaną wartością 500 punktów widzimy, że Tektronix wytwarza w ciągu sekundy około 35000 pełnych/znormalizowanych przebiegów (częstotliwość akwizycji/[500punktów/ilość punktów uzyskanych w pojedynczej akwizycji]). Jest to przyzwoity wynik, stanowi on jednak około 1/3 wartości częstotliwości odświeżania przebiegów jaką oferuje oscyloskop Agilent Serii 6000 pracujący z takimi samymi nastawami. Dodatkowo, w oscyloskopie Agilent nie musisz wybierać specjalnego trybu akwizycji, a co za tym idzie nie wprowadzasz ograniczeń w pracy i funkcjonalności oscyloskopu.

 

Porównanie ilości przebiegów wytwarzanych/sekundę

Na częstotliwość odświeżania wpływa nie tylko rodzaj wybranego trybu akwizycji. Podczas rozważań należy również uwzględnić zakres podstawy czasu, pomiary wykonywane przez oscyloskop, ilość aktywnych kanałów, pamięć, złożoność przebiegu, itp. Rysunek 7 przedstawia ilości przebiegów wyświetlanych w ciągu sekundy w funkcji podstawy czasu dla wszystkich czterech omawianych oscyloskopów. Każdy z oscyloskopów pracował w najszybszym trybie akwizycji. Parametry pracy podczas wykonywania tego testu zostały dobrane w sposób zapewniający najlepszą częstotliwość odświeżania. Oscyloskopy pracowały tylko z jednym aktywnym kanałem, punktem wyzwalania określonym na środku ekranu, bez włączonych pomiarów i funkcji matematycznych.
Uzyskanie największej częstotliwości odświeżania w oscyloskopach Tektronix wymagało wybrania specjalnego trybu pracy: Fast Trigger w oscyloskopie serii TDS3000 i FastAcq w oscyloskopie serii TDS5000. W oscyloskopie LeCroy włączono tryb próbkowania w czasie ekwiwalentnym. W przypadku oscyloskopu Agilent serii 6000, uzyskanie największej częstotliwości odświeżania nie wymagało włączania żadnego specjalnego trybu pracy. Oscyloskop Agilent pracując w domyślnym trybie próbkowania w czasie rzeczywistym z włączoną interpolacją sin(x)/x oraz funkcją łączenia punktów (wektorów) charakteryzował się ogólnie najlepszym odświeżaniem. Oscyloskop Tektronix pracujący w trybie FastAcq osiąga podobne wartości jak oscyloskop Agilent Serii 6000. Stanowi on więc dobrą alternatywę podczas rejestrowania krótkotrwałych zjawisk nieokresowych. Użytkownik musi jednak pamiętać, że funkcjonalność oscyloskopu Tektronix osiągana jest po włączeniu omawianego trybu pracy. Należy również pamiętać, że włączenie trybu FastAcq wiąże się z pewnymi ograniczeniami w działaniu i funkcjonalności tego oscyloskopu.
Dane wykorzystywane podczas wykreślania zależności przedstawionych na rysunkach 7 i 8 można odnaleźć w dodatku A i B zamieszczonych na końcu niniejszego opracowania. Dodatki te zawierają również dane dotyczące trybu próbkowania w czasie ekwiwalentnym oscyloskopu Agilent Serii 6000, które nie zostały uwzględnione w omawianych charakterystykach.


Rysunek 7. Maksymalna wartość częstotliwości odświeżania w funkcji wartości podstawy czasu
 

Podsumowanie

Pomimo faktu, iż inżynierowie podczas wyboru oscyloskopów cyfrowych nie biorą pod uwagę częstotliwości odświeżania przebiegów, parametr ten ma ogromne znaczenie podczas rozwiązywania problemów występujących w trakcie analizy obwodów. Oscyloskopy Agilent Serii 6000 zapewniają najlepszą w swojej klasie częstotliwość odświeżania przebiegów i nie wymagają od użytkownika wyboru specjalnych trybów pracy wpływających na działanie i funkcjonalność oscyloskopu. Oscyloskop Agilent klasy MSO wyposażony w dodatkowe kanały logiczne umożliwia łatwiejszą analizę źródeł błędów pojawiających się nieokresowo. Aby obejrzeć wpływ częstotliwości odświeżania przebiegów na pracę oscyloskopu, sprawdź link:www.agilent.com/find/scopedemo, wybierz odnośnik „Expanding Beyond Two Dimensions”

Dodatek A - Tabele częstotliwości odświeżania w trybie akwizycji w czasie rzeczywistym

 
 
Tabela 1: Oscyloskop Agilent Serii 6000

 s/dz

Częstotliwość
próbkowania

 Pamięć1

Ilość
przebiegów/s2

 Ilość
punktów/s3

1 ns

4 GSa/s

40

74,000

3 M

2 ns

4 GSa/s

80

74,000

6 M

5 ns

4 GSa/s

200

60,000

12 M

10 ns

4 GSa/s

400

95,0004

38 M

20 ns

4 GSa/s

800

95,0004

76 M

50 ns

4 GSa/s

2,000

74,000

150 M

100 ns

4 GSa/s

4,000

74,000

300 M

200 ns

4 GSa/s

8,000

73,000

580 M

500 ns

4 GSa/s

20,000

33,000

660 M

1 µs

4 GSa/s

40,000

33,600

1.3 G

2 µs

4 GSa/s

80,000

19,000

1.5 G

5 µs

4 GSa/s

200,000

7,600

1.5 G

10 µs

4 GSa/s

400,000

4,000

1.6 G

20 µs

4 GSa/s

800,000

2,000

1.6 G

50 µs

4 GSa/s

2,000,000

800

1.6 G

100 µs

4 GSa/s

4,000,000

400

1.6 G


 
1.    Wielkość pamięci określono na podstawie rzeczywistej ilości dyskretnych (przetworzonych na postać cyfrową) punktów wyświetlanych na ekranie nie uwzględniając punktów interpolacji sin(x)/x.
2.    Z wykorzystaniem interpolacji sin(x)/x, pełne przebiegi wytwarzane w każdym cyklu akwizycji.
3.    Ilość przebiegów/s – parametr definiowany jako całkowita ilość punktów nie poddawanych interpolacji przetwarzanych na postać cyfrową w ciągu 1 sekundy. W trybie akwizycji w czasie rzeczywistym stanowi iloczyn wielkości pamięci i ilości przebiegów/s.
4.    Wyłączenie wyzwalania w trybie „pre-trigger”, umożliwia uzyskanie do 100 000 przebiegów/s.
 
 
 
 
Tabela 2: Oscyloskop Tektronix Serii TDS3000 (tryb domyślny - 10K)

 s/dz

Częstotliwość
próbkowania

 Pamięć1

Ilość
przebiegów/s2

 Ilość
punktów/s3

1 ns

5 GSa/s

50

460

23 k

2 ns

5 GSa/s

100

440

44 k

4 ns

5 GSa/s

200

410

82 k

10 ns

5 GSa/s

500

775

390 k

20 ns

5 GSa/s

1,000

775

775 k

40 ns

5 GSa/s

2,000

775

1.6 M

100 ns

5 GSa/s

5,000

620

3.1 M

200 ns

5 GSa/s

10,000

310

3.1 M

400 ns

2.5 GSa/s

10,000

330

3.3 M

1 µs

1 GSa/s

10,000

310

3.1 M

2 µs

500 MSa/s

10,000

320

3.2 M

4 µs

250 MSa/s

10,000

320

3.2 M

10 µs

100 MSa/s

10,000

325

3.2 M

20 µs

50 MSa/s

10,000

320

3.2 M

40 µs

25 MSa/s

10,000

325

3.2 M

100 µs

10 MSa/s

10,000

315

 3.2 M


 
 

 

1.    Wielkość pamięci określono na podstawie rzeczywistej ilości dyskretnych (przetworzonych na postać cyfrową) punktów wyświetlanych na ekranie nie uwzględniając punktów interpolacji sin(x)/x.
2.    Z wykorzystaniem interpolacji sin(x)/x, pełne przebiegi wytwarzane w każdym cyklu akwizycji.
3.    Ilość przebiegów/s – parametr definiowany jako całkowita ilość punktów nie poddawanych interpolacji przetwarzanych na postać cyfrową w ciągu 1 sekundy. W trybie akwizycji w czasie rzeczywistym stanowi iloczyn wielkości pamięci i ilości przebiegów/s.
 
 
 
 
 
Tabela 3: Oscyloskop Tektronix Serii TDS3000 (tryb Fast Trigger)

 s/dz

Częstotliwość
próbkowania

 Pamięć1

Ilość
przebiegów/s2

 Ilość
punktów/s3

1 ns

5 GSa/s

50

730

37 k

2 ns

5 GSa/s

100

730

73 k

4 ns

5 GSa/s

200

610

120 k

10 ns

5 GSa/s

500

2800

1.4 M

20 ns

2.5 GSa/s

500

3300

1.7 M

40 ns

1.25 GSa/s

500

3500

1.8 M

100 ns

500 MSa/s

500

3500

1.8 M

200 ns

250 MSa/s

500

3300

1.7 M

400 ns

125 MSa/s

500

3300

1.7 M

1 µs

50 MSa/s

500

3100

1.6 M

2 µs

25 MSa/s

500

2900

1.5 M

4 µs

12.5 MSa/s

500

2500

1.3 M

10 µs

5 MSa/s

500

1800

900 k

20 µs

2.5 MSa/s

500

2000

1 M

40 µs

1.25 MSa/s

500

1250

630 k

100 µs

500 MSa/s

500

670

 340 k

 

 

 
1.    Wielkość pamięci określono na podstawie rzeczywistej ilości dyskretnych (przetworzonych na postać cyfrową) punktów wyświetlanych na ekranie nie uwzględniając punktów interpolacji sin(x)/x.
2.    Z wykorzystaniem interpolacji sin(x)/x, pełne przebiegi wytwarzane w każdym cyklu akwizycji.
3.    Ilość przebiegów/s – parametr definiowany jako całkowita ilość punktów nie poddawanych interpolacji przetwarzanych na postać cyfrową w ciągu 1 sekundy. W trybie akwizycji w czasie rzeczywistym stanowi iloczyn wielkości pamięci i ilości przebiegów/s. 
 
  
 
 
 
Tabela 4: Oscyloskop Tektronix Serii TDS5000

 s/dz

Częstotliwość
próbkowania

 Pamięć1

Ilość
przebiegów/s2

 Ilość
punktów/s3

1 ns

5 GSa/s

50

60

3 k

2 ns

5 GSa/s

100

60

6 k

4 ns

5 GSa/s

200

60

12 k

10 ns

5 GSa/s

500

60

30 k

20 ns

5 GSa/s

1,000

60

60 k

40 ns

5 GSa/s

2,000

30

60 k

80 ns

5 GSa/s

4,000

30

120 k

200 ns

5 GSa/s

10,000

20

200 k

400 ns

5 GSa/s

20,000

12

240 k

1 µs

5 GSa/s

50,000

5.5

275 k

2 µs

5 GSa/s

100,000

2.8

280 k

4 µs

5 GSa/s

200,000

1.5

300 k

10 µs

5 GSa/s

500,000

6

3.0 M

20 µs

5 GSa/s

1,000,000

3

3.0 M

40 µs

5 GSa/s

2,000,000

1.6

3.2 M

100 µs

5 GSa/s

5,000,000

0.6

3.0 M


  
1.    Wielkość pamięci określono na podstawie rzeczywistej ilości dyskretnych (przetworzonych na postać cyfrową) punktów wyświetlanych na ekranie nie uwzględniając punktów interpolacji sin(x)/x.
2.    Z wykorzystaniem interpolacji sin(x)/x, pełne przebiegi wytwarzane w każdym cyklu akwizycji.
3.    Ilość przebiegów/s – parametr definiowany jako całkowita ilość punktów nie poddawanych interpolacji przetwarzanych na postać cyfrową w ciągu 1 sekundy. W trybie akwizycji w czasie rzeczywistym stanowi iloczyn wielkości pamięci i ilości przebiegów/s.  
  
 

Tabela 5: Oscyloskop LeCroy Serii WaveSurfer 400

 

 s/dz

Częstotliwość
próbkowania

 Pamięć1

Ilość
przebiegów/s2

 Ilość
punktów/s3

1 ns

2 GSa/s

20

170

3.4 k

2 ns

2 GSa/s

40

170

6.8 k

5 ns

2 GSa/s

100

170

17 k

10 ns

2 GSa/s

200

165

33 k

20 ns

2 GSa/s

400

160

64k

50 ns

2 GSa/s

1,000

130

130k