Obciążenie elektroniczne, co to jest, do czego służy? Wszystko co musisz wiedzieć


Co to jest obciążenie elektroniczne?

Obciążenie elektroniczne to przyrząd testowy przeznaczony do pochłaniania prądu i mocy ze źródła zasilania. Do zasilania urządzenia używany jest zasilacz, analogicznie do testowania zasilacza używa się obciążenia elektronicznego poprzez emulację testowanego urządzenia (DUT). Zasilacze i obciążenia elektroniczne uzupełniają się wzajemnie. Zasilacz testuje obwody elektroniczne w określonych warunkach źródła. Obciążenie elektroniczne testuje źródła energii lub bloki konwersji energii pod określonymi ograniczeniami obciążenia. Obciążenie elektroniczne to programowalny przyrząd, który oferuje użytkownikowi różne tryby sterowania, takie jak stałe napięcie (CV), stały prąd (CC), stała moc (CP) lub stała rezystancja (CR). Rysunek 1 przedstawia wykres napięcia i prądu obciążenia elektronicznego.
 

Rysunek 1. Charakterystyka prądowo napięciowa obciążenia elektronicznego

Większość obciążeń elektronicznych określa maksymalny poziom mocy, jaki mogą wchłonąć, jak pokazano na wykresie na rysunku 1. Użytkownik może obsługiwać obciążenie tylko w zakresie kombinacji napięcia i prądu ograniczonych przez kontur maksymalnej mocy. Przykładowo użytkownik nie jest w stanie odprowadzić 20 A z 48-woltowego urządzenia. Zarówno napięcie, jak i prąd mieszczą się w odpowiednich zakresach, podczas gdy moc (960 W) wykracza poza granicę maksymalnego rozpraszania mocy obciążenia wynoszącą 200 W.

Obciążenie elektroniczne DC serii EL3000

Po używać obciążenia elektronicznego?
Producenci i konstruktorzy urządzeń używają obciążeń elektronicznych do testowania wielu urządzeń zasilających, takich jak zasilacze, przetwornice DC-DC, ładowarki, adaptery, baterie, panele słoneczne, ogniwa paliwowe i nie tylko.

Dlaczego inżynierowie używają obciążeń elektronicznych zamiast rezystora mocy o stałej wartości?
W sytuacjach, gdy potrzebne jest obciążenie wyłącznie rezystancyjne i nie jest wymagane sterowanie w pętli zamkniętej, wystarczy zastosować rezystor o stałej wartości. Rezystor o stałej wartości ma wiele ograniczeń. Nie nadaje się do ładowania i testowania źródeł zasilania, które mają złożone wymagania testowe. Takie zadania wymagają wyrafinowanych funkcji obciążenia elektronicznego w celu sprawdzenia różnych stanów działania. Dostosowanie się do zmian z rezystorami jest zadaniem czasochłonnym, które wymaga wielu rezystorów, matryc przełączających i odpowiedniego oprogramowania sterującego. Nie ma możliwości kontrolowania ani ograniczania napięcia lub prądu pobieranego przez obciążenie. Użytkownik musi poradzić sobie z krytycznymi kwestiami bezpieczeństwa i ochrony urządzenia, aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia.
Obciążenie elektroniczne zapewnia większą elastyczność, umożliwiając pochłanianie różnych poziomów mocy w wielu trybach. Najczęstsze tryby pracy obciążenia elektronicznego to stały prąd (CC), stałe napięcie (CV), stała rezystancja (CR) i stała moc (CP).
Obciążenie elektroniczne emuluje różne scenariusze i rzeczywiste urządzenia, które łączą się ze źródłem zasilania. Obciążenie elektroniczne jest skutecznym rozwiązaniem do testowania urządzeń zamiast używania rezystora. Zwykły rezystor utrudnia automatyzację i emulację dynamicznego zachowania prawdziwego urządzenia. Utrudnia również dostosowanie się do zmian wymagań testowych.

Tryby pracy obciążenia elektronicznego

Tryb pracy ze stałym prądem
Stały prąd (CC) jest najczęściej stosowanym trybem, w którym używane jest obciążenie elektroniczne. W trybie prądu stałego obciążenie będzie pobierać zaprogramowany prąd niezależnie od napięcia wyjściowego, które jest zwykle wymuszane przez podłączone do niego źródło napięcia (na przykład akumulator).

Jak i gdzie używać trybu CC?
Załóżmy, że masz baterię 3 V i chcesz ją rozładować stałym prądem 1 A; patrz rysunek 2. Punktem pracy jest nastawa (napięcia i prądu), w której napięcie wyjściowe akumulatora przecina zaprogramowaną linię obciążenia prądu stałego obciążenia elektronicznego.


Rysunek 2. Schemat I-V obciążenia elektronicznego przy pracy stałoprądowej

Rysunek 3 pokazuje, jak obciążenie elektroniczne reguluje swoją rezystancję, aby osiągnąć zaprogramowany prąd, gdy jest podłączone do źródła napięcia.


Rysunek 3. Obwód obciążenia elektronicznego w pracy stałoprądowej

Gdy obciążenie pracuje w trybie CC, obciąża wyjście zewnętrznego źródła napięcia (na przykład baterii 3 V) rezystorem zmiennym, aby osiągnąć żądany zaprogramowany prąd. Większość odbiorników elektronicznych wykorzystuje tranzystory mocy, tranzystory FET lub IGBT, które działają jak rezystor zmienny do regulacji prądu płynącego do obciążenia. Tranzystory są zwykle rozmieszczone w układzie równoległym, aby obsługiwać większą moc. Prąd wpływający do obciążenia jest monitorowany przez rezystor bocznikowy (na przykład 1 Ω). Spadek napięcia proporcjonalny do bocznika I * R jest podawany na wzmacniacz prądu. Wzmacniacz prądowy porównuje spadek napięcia na boczniku prądowym z zaprogramowaną wartością odniesienia (przykład 1 A * 1 Ω = 1 V). Sygnał wyjściowy wzmacniacza reguluje rezystancję FET i prąd wejściowy obciążenia elektronicznego. Ta konfiguracja sprzężenia zwrotnego pozwala obciążeniu dynamicznie zmieniać rezystancję i utrzymywać zaprogramowany prąd niezależnie od zmiany napięcia urządzenia źródłowego. Minimalne napięcie, przy którym obciążenie może obniżyć żądany prąd, jest ograniczone przez poziom prądu wejściowego i charakterystykę zachowania się przy niskim napięciu FET. Rysunek 4 ilustruje minimalne napięcie w funkcji programowalnego prądu upływu dla modułu 100 W i 200 W z programowalną rezystancją zwarciową 80 mΩ i 40 mΩ.


Rysunek 4. Minimalne napięcie wyjściowe, przy którym obciążenie pochłania zaprogramowany prąd w pełnej skali

Zdolność do odprowadzania dużych prądów przy wyjątkowo niskich napięciach jest trudna, ale często wymagana w przypadku obciążeń elektronicznych. Obciążanie przy niskim napięciu jest niezbędne podczas testowania ogniw paliwowych, układów scalonych zarządzania energią lub innych urządzeń pracujących przy niskim napięciu i wysokim prądzie. Obciążenie elektroniczne o mocy 200 W, opisane na rysunku 4, oferuje programowalną rezystancję zwarcia 40 mΩ i umożliwia pobór 1 A przy napięciu wejściowym do 40 mV i 10 A przy napięciu wejściowym 0,4 V.

Tryb pracy ze stałym napięciem
W trybie stałego napięcia (CV) obciążenie elektroniczne ustawia stałe programowalne napięcie na swoich zaciskach niezależnie od prądu wejściowego. W trybie CV prąd jest ustawiany przez podłączone do niego źródło prądowe - na przykład prądowy obwód ładowania lub sterownik prądu LED. Obciążenie dynamicznie dostosowuje swoją rezystancję, aby osiągnąć zaprogramowane napięcie przy dowolnym prądzie ustalonym przez testowane źródło.

Jak i gdzie korzystać z trybu CV?
Testowanie ładowarki akumulatorów pracującej w trybie prądu stałego jest przykładem wykorzystania obciążenia w trybie CV. Obciążenie można wykorzystać, aby przetestować zachowanie obwodu ładowania przy różnych napięciach akumulatora, odpowiadających określonemu stanowi naładowania. Na przykład, załóżmy, że masz ładowarkę o stałym prądzie 0,5 A i musisz ładować ją stałym napięciem 3,8 V, aby emulować ładowanie akumulatora litowo-jonowego. Punktem pracy jest nastawa, w której poziom źródła prądu przecina zaprogramowaną linię obciążenia stałego napięcia obciążenia elektronicznego, jak pokazano na rysunku 5.


Rysunek 5. Pokazuje, jak obciążenie elektroniczne reguluje swoją rezystancję, aby utrzymać napięcie na zaciskach po podłączeniu do źródła prądu
 
 

Rysunek 6. Obwód obciążenia elektronicznego w trybie napięcia stałego

Obciążenie elektroniczne działa w trybie CV, aby zazwyczaj testować i obciążać źródła prądu - na przykład prądowy obwód ładowania. Obciążenie elektroniczne moduluje swoją rezystancję, aby osiągnąć zaprogramowane napięcie. Obciążenie monitoruje napięcie wejściowe przez dzielnik napięcia. Wzmacniacz napięcia porównuje potencjał dzielnika napięcia (proporcjonalnie do napięcia na zaciskach) z napięciem odniesienia (proporcjonalnie do zaprogramowanej wartości). Jeśli zmierzone napięcie jest wyższe niż napięcie odniesienia, wzmacniacz aktywuje FET proporcjonalnie, aby zmniejszyć jego rezystancję R FET, aby dopasować się do zaprogramowanego napięcia. Taka konfiguracja sprzężenia zwrotnego pozwala obciążeniu dynamicznie zmieniać swoją rezystancję i utrzymywać zaprogramowane napięcie niezależnie od zmian prądu urządzenia zasilającego. Obciążenie dostosowuje swój potencjał zacisków dla napięć i prądu w swoim zakresie do maksymalnego napięcia osiągalnego przez urządzenie zasilające.
Obciążenie reguluje swoje napięcie na zaciskach do zaprogramowanej wartości, jeśli prąd wejściowy pozostaje w ustawionym limicie prądu. Oznaczenie stanu CV wskazuje, że prąd wyjściowy mieści się w ustawieniach limitów. Gdy prąd wejściowy osiągnie limit, obciążenie przestaje działać w trybie CV, a napięcie wejściowe nie jest już utrzymywane na stałym poziomie. Obciążenie elektroniczne reguluje teraz prąd wejściowy przy ustawionym limicie prądu. Oznaczenie stanu ujemnego ograniczenia prądu jest ustawione, aby wskazać, że bieżący limit został osiągnięty. Jeśli napięcie przekroczy dopuszczalny zakres napięcia lub maksymalnej mocy dla określonego prądu, zadziała ochrona przeciwprzepięciowa, a wejście obciążenia wyłączy się.

Tryb stałej rezystancji
W trybie stałej rezystancji (CR) obciążenie działa jak stały programowalny rezystor mocy. Tryb CR obciążenia elektronicznego dobrze nadaje się do obciążania źródła zasilania zarówno napięciowego lub prądowego. Gdy obciążenie łączy się ze źródłem napięcia, pobiera prąd równy potencjałowi źródła podzielonemu przez zaprogramowaną wartość rezystancji. Gdy obciążenie łączy się ze źródłem prądu, jego napięcie na zaciskach jest równe wymuszonemu prądowi pomnożonemu przez zaprogramowaną wartość rezystancji. Obciążenie 5 Ω na źródle napięcia 3 V spowoduje prąd upływu 0,6 A. Alternatywnie, to samo obciążenie źródła prądu 0,6 A daje napięcie 3 V


Rysunek 7 Krzywa I-V obciążenia elektronicznego w trybie CR podczas obciążania źródła napięcia lub prądu.

Jak i gdzie działa tryb CR obciążenia elektronicznego?
Rozładowywanie baterii z precyzyjnym obciążeniem rezystancyjnym w celu utworzenia określonego profilu baterii jest sposobem wykorzystania obciążenia elektronicznego w trybie CR. Rysunek 8. ilustruje obciążenie elektroniczne działające w trybie CR. Na przykład chcesz załadować źródło napięcia 5 V za pomocą rezystora mocy 5 Ω. W trybie CR obciążenie musi mierzyć zarówno napięcie, jak i prąd, aby dostosować rezystancję FET. Aby uzyskać programowalną rezystancję 5 Ω, stosunek napięcia do prądu V / I powinien wynosić 5. Do pomiaru źródła napięcia niezbędny jest dzielnik napięcia, natomiast rezystor bocznikowy mierzy prąd. Wzmacniacz sterujący porównuje napięcie wejściowe z prądem wejściowym (spadek napięcia na boczniku razy zaprogramowaną rezystancją), aby wyregulować wejście obciążenia przy stałej wartości rezystancji. Rysunek 8. przedstawia pomiar prądu przy 1 V / A (rezystor bocznikowy 1 Ω) i pomiar napięcia przy 0,2 V / V (dla dzielnika napięcia). Błąd 0 V występuje przy prądzie 1 A i rezystancji wejściowej 5 Ω (5 V / 1 A).


Rysunek 8. Układ obciążenia elektronicznego w trybie stałej rezystancji

Jeśli obciążenie musi emulować obciążenie rezystancyjne 10 Ω na źródle napięcia 5 V, spowoduje to przepływ prądu 0,5 A do obciążenia. Spadek napięcia na boczniku wynosi teraz 0,5 V. Aby uzyskać taki sam 1 V spadek napięcia na wzmacniaczu ze sprzężeniem zwrotnym, konieczny jest współczynnik 2. Wartość odniesienia R-in, którą programujesz (10 × 1/5 = 2) steruje mnożnikiem. Możesz również zaprogramować i dynamicznie dostosować rezystancję obciążenia do dowolnej wartości w zakresie obciążenia.

Tryb stałej mocy
W trybie stałej mocy moduł obciążenia pobiera stałą moc z urządzenia testowanego. Reguluje moc pobieraną zgodnie z zaprogramowaną wartością mocy. Testowane urządzenie może być źródłem napięcia lub prądu. Podczas testowania źródła napięcia w trybie CP, obciążenie reguluje pobierany prąd, aby wchłonąć zaprogramowany poziom mocy. Podczas testowania źródła prądu w trybie CP, obciążenie reguluje napięcie na zaciskach, aby pochłonąć zaprogramowany poziom mocy. Rysunek 9 przedstawia charakterystykę I-V podczas ładowania źródła napięcia w trybie CP. Obciążenie źródła napięcia 5 V stałą mocą 1 W daje prąd 0,2 A, analogicznie do tego, obciążenie źródła prądu 0,2 A tą samą stałą mocą skutkuje napięciem 5 V.


Rysunek 9. Krzywa I-V obciążenia elektronicznego w trybie CP

Jak i gdzie działa tryb CP obciążenia elektronicznego?
Rozładowywanie baterii ze stałą mocą w celu uzyskania informacji o żywotności baterii to popularny sposób wykorzystania obciążenia elektronicznego w trybie CP. Obciążenie rozładowuje akumulator ze stałą mocą i naśladuje zachowanie przetwornika DC-DC. Rysunek 10. przedstawia działanie obciążenia w trybie CP. Na przykład, jeśli masz akumulator 5 V i chcesz go rozładować ze stałą mocą 1 W, aby naśladować zachowanie przetwornika DC-DC. Obciążenie w trybie CP musi mierzyć zarówno napięcie jak i prąd, aby wyregulować rezystancję FET, aby utrzymać stałą moc 1 W. Obciążenie monitoruje napięcie wejściowe przez dzielnik napięcia, podczas gdy rezystor bocznikowy mierzy prąd. Obciążenie mierzy pobór mocy, mnożąc napięcie i prąd (spadek napięcia na boczniku). Wynik mnożenia jest podawany do wzmacniacza sterującego.


Rysunek 10. Układ obciążenia elektronicznego w trybie stałej mocy

Wzmacniacz sterujący porównuje moc wejściową z wartością odniesienia. Sygnał wyjściowy wzmacniacza reguluje rezystancję FET, która kontroluje prąd wpływający do obciążenia. Jeśli pomiar mocy jest niższy niż moc odniesienia, wzmacniacz aktywuje proporcjonalnie tranzystor FET. FET zwiększa swoją przewodność (prąd płynący do obciążenia), aby dopasować się do poziomu mocy odniesienia. Konfiguracja sprzężenia zwrotnego umożliwia dynamiczną zmianę rezystancji / przewodności obciążenia w celu dostosowania prądu obciążenia. Utrzymuje ten sam poziom zużycia energii niezależnie od wahań napięcia źródła zasilania. Maksymalna moc, jaką odbiornik może pobierać przy niskich napięciach, jest ograniczona przez napięcie źródła i minimalną programowalną rezystancję obciążenia V^2/Rzwarcia. Rozładowanie baterii ze stałą mocą dostarcza informacji o żywotności baterii. Pozwala zrozumieć, w jaki sposób przetwornik DC-DC rozładowuje akumulator w podobnych warunkach. Napięcie akumulatora zwykle spada podczas rozładowywania. Obciążenie w trybie CP pobiera dodatkowy prąd, aby utrzymać stały pobór mocy. Na przykład rozładowanie akumulatora z 5 V do 4 V w trybie 1 W CP skutkuje początkowym prądem rozładowania 0,2 A. Gdy napięcie akumulatora spadnie do 4 V, prąd rozładowania wzrośnie do 0,25A.

Aplikacje dla obciążeń elektronicznych

Wraz z rozwojem technologii znacząco wzrasta zużycie energii elektrycznej. Projektanci prześcigają się, aby wytwarzać produkty o wysokiej wydajności energetycznej. Rygorystyczne testy źródeł zasilania i urządzeń pobierających energię tworzą wiele zastosowań dla obciążeń elektronicznych DC. Poniżej przedstawiono typowe zastosowania i sposób wykorzystania obciążeń elektronicznych w różnych branżach:

Testowanie przetworników mocy i falowników: Jest to szybki sposób testowania przetworników DC-DC i AC-DC. Obciążenie elektroniczne pomaga w symulacji procesu włączania urządzenia. Możesz przetestować minimalny i maksymalny poziom napięcia wejściowego przy różnych poziomach obciążenia. Możesz przeprowadzić testy tętnienia, szumu, regulacji obciążenia, przepięcia i ochrony prądowej z obciążeniem elektronicznym.

Zasilacz bezprzerwowy (UPS): Jest to kompletny test, który wymaga źródła prądu przemiennego, źródła prądu stałego, obciążenia prądu stałego i prądu przemiennego. Obciążenie DC wykorzystaj do testowania akumulatora zapasowego i ładowarki w UPS. Obciążenie AC testuje cały system UPS. Test obciążeniem wskazuje na zdolność zasilacza UPS do zapewnienia niezbędnej mocy, stabilności napięcia i sprawności systemów sterowania w zmiennych warunkach obciążenia.

Baterie i ogniwa paliwowe: Używaj stałego obciążenia, aby skrócić czas testu w porównaniu do obciążania rezystorami. Aby przetestować pojemność, użyj trybu CP, aby zapewnić stały pobór mocy, gdy napięcie akumulatora spada w czasie. Zdolność obciążenia elektronicznego do programowania różnych profili obciążenia z szybkim przejściem umożliwia testowanie profili cykli ładowania i rozładowania akumulatora.

Panele słoneczne: jest to dobre rozwiązanie do testów fotowoltaicznych o dużej mocy, ponieważ panele słoneczne mogą pochłaniać wysoki prąd przy niższych kosztach. Użyj trybu CV, aby uchwycić krzywą I-V i narastające napięcia do pomiaru prądu. W przypadku urządzeń przenośnych zaprogramuj obciążenie, aby symulować różne stany zasilania urządzenia, takie jak tryb uśpienia, oszczędzanie energii i tryby pełnej mocy w celu przetestowania zużycia energii.

Urządzenia przenośne: użyj obciążenia elektronicznego do symulacji różnych stanów zasilania urządzenia, takich jak uśpienie, oszczędzanie energii i tryby pełnej mocy, aby przetestować zużycie energii.
 
Jak wybrać odpowiednie obciążenie elektroniczne
• Rozmiar
-Rozważ urządzenie które ma dwa niezależne kanały który możesz połączyć, możesz też wybrać modułowe rozwiązanie o niewielkich rozmiarach, aby zapewnić elastyczność skalowania w celu przyszłej rozbudowy.
• Zakresy
- Sprawdź, czy zakres działania obciążenia elektronicznego obejmuje maksymalne wymagania dotyczące napięcia, prądu i mocy.
• Szybkość
- Wybierz obciążenie, aby emulować szybkie przebiegi z odpowiednią szybkością narastania.
- Sprawdź, czy obciążenie może generować i mierzyć sygnały Twojej aplikacji przy odpowiedniej częstotliwości.
- Wybierz obciążenie z programowalną szybkością narastania i opóźnieniami WŁ. | WYŁ. W celu sterowania sekwencyjnego
- Wybierz obciążenie z najlepszym czasem przetwarzania poleceń i szybkością wyjściową, aby zmaksymalizować przepustowość systemu.
• Tryby pracy
- CC do testu zużycia energii
- CR do wymiany rezystora
- CV do testowania źródła prądu
- CP do testowania pojemności
• Testowanie dynamiczne
- Możliwość tworzenia przebiegów arbitralnych i wbudowane standardowe sygnały jak sinus, prostokąt czy impuls.
- Upewnij się, że obciążenie ma wystarczającą częstotliwość próbkowania do generowania / pomiaru szybkich sygnałów przejściowych i wystarczającą pamięć.
• Elastyczność
- Wybierz system modułowy, aby mieszać i dopasowywać różne moduły - obciążenia elektroniczne i moduły mocy w ramach tej samej jednostki.
 - Synchronizuj w jednym środowisku, aby uzyskać gotowe rozwiązanie.
• Funkcje ochronne
- Upewnij się, że obciążenie ma wbudowane funkcje zabezpieczające przed przepięciem, przetężeniem, nadmierną mocą i przegrzaniem.
- Zapewnij funkcje wyłączania, aby nie uszkodzić swojego DUT.
• Sterowanie komputerowe
- Interfejsy komunikacyjne do zdalnego programowania i sterowania instrumentem - GPIB, LAN lub USB.

Stacjonarne obciążenie DC serii EL3000 z dwoma kanałami które możesz łączyć aby zwiększyć moc
Obciążenie elektroniczne DC serii EL3000 zapewniają doskonałą wydajność w kompaktowej obudowie stołowej. Oferuje modele jedno i dwukanałowe o mocy do 600 W - idealny do weryfikacji projektu zasilaczy konsumenckich, akumulatorów, modułów akumulatorowych, paneli słonecznych, sterowników LED i konwerterów mocy. Możesz z jego pomocą scharakteryzować komponenty półprzewodnikowe o szerokim paśmie, takie jak MOSFET i IGBT.

Obciążenia EL3000

Elastyczne rozwiązania obciążeniowe dla zautomatyzowanego sprzętu testowego
Obciążenia elektroniczne DC serii Keysight N6790 zapewniają elastyczność testowania zasilaczy, a zajmują tylko 1U w szafie rack. Wbudowany system pomiarowy zapewnia dokładność i wygodę. Eliminuje potrzebę stosowania multimetru cyfrowego (DMM), boczników zewnętrznych i okablowania. Elektroniczne moduły obciążeniowe N6790A mieszczą się w ramie głównej N6700 / 01 / 02C z 1U miejsca w szafie rack. Rama główna oferuje boczne otwory wentylacyjne; nie ma górnych ani dolnych otworów wentylacyjnych. Inne instrumenty są montowane bezpośrednio powyżej lub poniżej.
Obudowa obsługuje do czterech elektronicznych modułów obciążenia, dzięki czemu seria N6790 jest idealnym rozwiązaniem dla systemów automatycznego sprzętu testującego (ATE), walidacji projektu i produkcji. Niskoprofilowe chassis zapewniają projektantom systemów elastyczność w łączeniu i dopasowywaniu różnych obciążeń elektronicznych i modułów mocy w ramach jednej jednostki.


N6700 / 01 / 02C niskoprofilowe rozwiązanie systemowe o dużej gęstości

Obciążenia stacjonarne
Analizator mocy DC N6705C zapewnia niezrównany wzrost wydajności w zakresie ładowania, zasilania i pomiaru napięcia oraz prądu DC w testowanym urządzeniu. System integruje do czterech modułów obciążenia z multimetrem cyfrowym (DMM), oscyloskopem, generatorem przebiegów arbitralnych i funkcją data loggera. N6705C eliminuje potrzebę dodatkowego sprzętu do tworzenia złożonych konfiguracji testowych, w tym przetworników. Możesz łatwo wyeliminować sondy prądowe i boczniki, aby zmierzyć prąd w testowanym urządzeniu.
Analizator mocy prądu stałego eliminuje również potrzebę tworzenia niestandardowych programów do sterowania wieloma instrumentami. Wszystkie funkcje i pomiary są dostępne na panelu przednim. Oprogramowanie sterujące i analityczne 14585A firmy Keysight oferuje funkcje kontrolne i analityczne. Gdy konieczne są zautomatyzowane ustawienia stanowiska, N6705C jest w pełni programowalny przez GPIB, USB, LAN i jest zgodny z LXI.


Analizator zasilania N6705C

Obciążenia elektroniczne DC dużej mocy
Modułowe rozwiązanie N3300A firmy Keysight pomaga sprostać wyższym wymaganiom dotyczącym zasilania. N3300A to szafa główna z 6 miejscami na moduły. Modułowa konstrukcja zapewnia łatwą konfigurację systemu i przyszłe rekonfiguracje. N3300A zapewnia do 1800W całkowitej mocy maksymalnej.
Wszystkie kanały mierzone są jednocześnie z wieloma źródłami zasilania z pojedynczym wyjściem. Obciążenia elektroniczne DC serii N330xA zapewniają szybką obsługę, dokładne programowanie i odczyty zwrotne niezbędne w przypadku systemów testowych zasilaczy prądu stałego o dużej mocy.
 

N3300A Obciążenia o dużej mocy

Podsumowanie
Testowanie niezawodności źródła zasilania lub sprawności bloku konwersji energii jest kluczowe dla różnych gałęzi przemysłu, aby mieć pewność, że urządzenia spełniają wymagane normy. Wiele urządzeń ze złożonymi profilami obciążenia wymaga systemu testowego o dużej gęstości z zaawansowanymi funkcjami. Obciążenie elektroniczne to programowalne urządzenie, które oferuje różne tryby sterowania, takie jak stałe napięcie, stały prąd, stała moc i stała rezystancja. Ma różne rozmiary, idealne do systemów automatycznych urządzeń testujących (ATE), walidacji projektu i produkcji. Emuluje różne scenariusze i rzeczywiste urządzenia, które łączą się ze źródłem zasilania. Obciążenie elektroniczne zapewnia elastyczność, umożliwiając pochłanianie różnych poziomów mocy i dowolnych profili zasilania. Obciążenie elektroniczne jest skutecznym rozwiązaniem do testowania urządzeń zasilających. Zmniejsza czas i koszty testów dzięki łatwej adaptacji do ciągłych zmian wymagań testowych.
 

Galeria